มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
บ้านบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์: 034 295 341