ชื่อโครงการ โครงการมหายานเพื่อการศึกษา

ลักษณะของโครงการ :
1สร้างกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแผ่ ส่งเสริมทางการศึกษา
2. จัดกิจกรรมระดมทุนและมอบทุนการศึกษาให้ภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่มีจิตสาธารณะ
3. สร้าง ต่อเติม อาคารเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา
4. เปิดห้องสอนเรียนภาษาจีนและอังกฤษ เพื่อเยาวชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. องสรภาณอนัมพจน์ ดร.  ประธานมูลนิธิฯ
2. นายวัชระ เกษทองมา

ที่ปรึกษาโครงการ:
เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล:
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลที่บริการสาธารณชนให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงในชีวิต ทุกคนเกิดมาล้วนต้องการความสุข และความสุขที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน หากจะมองไปถึงส่วนของประชาชนฆราวาสทั่วไป ความสุขที่เกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ที่ตนเองหามาได้โดยสุจริต สุขจากการไม่มีหนี้สิน การประกอบสัมมาอาชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการันตีความสุขได้อย่างแท้จริงว่าไม่ได้ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ความสุขที่ได้ประกอบสัมมาอาชีพนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเรื่องของปากท้องของประชาชนที่จะได้รับตามหลักในการดำเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพนั้นก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงและกำลังใจในการดำเนินต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และการกระจายรายได้สู่ชุมชนชนบทนั้นจึงเป็นเรื่องดีสำหรับการจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือให้เกิดการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ขึ้นในชุมชน
ในระบบการศึกษาปัจจุบันเราจะเห็นถึงการพัฒนาที่ยังไม่ทั่วถึงกับสถานะทางสังคมที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละภาคการเรียนและการศึกษาโดยทั่วไปนั้นเราจะเห็นเยาวชนหลายคนที่ยังขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์ ซึ่งยังไม่สามารถที่จะหาที่พึ่งในการศึกษาได้

ด้วยเหตุนี้เอง ทางมูลนิธิฯจึงได้จัดทำโครงการ “มหายานเพื่อการศึกษา” เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่มีความแตกต่างและนำไปสู่การประยุกต์ใช้และนำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่ประชาชน และการนี้ก็ยังส่งเสริมเรื่องการเดินทาง การทำวิจัย การต่อเติมอาคารสร้างที่ต่างๆ การสร้างอาคารเรียน และการมอบทุนการศึกษา ซึ่งรายละเอียดการดำเนินโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาภาษาจีนและอังกฤษ โดยมีสถาบันเรียนรู้ภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการพัฒนาเป็นกองงานดำเนินงาน
3. เพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น
4. เพื่อมอบสิ่งของการเรียนแก่นักเรียน
5. เพื่อต่อเติม สร้าง อาคารสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกใช้ในการศึกษา

ลักษณะการดำเนินการ
1. เป็นโครงการต่อเนื่อง และมีทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม งาน กองงาน และตามโครงการย่อยที่ได้รับอนุมัติมติจากคณะกรรมการบริหารงานมูลนิธิฯ
2. เป็นโครงการการต่อเติม สนับสนุน ตามหนังสือจากองค์กรภายนอกที่ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ตามเห็นสมควรจากคณะกรรมการ

กลุ่มเป้าหมาย:
1. นักเรียน เยาวชน ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
2. ประชาชนทั่วไปที่มีคำร้องเข้ามายังโครงการฯ
3. พระภิกษุ สามเณร ที่ต้องการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น

แผนการปฏิบัติการ :
1. เสนอขออนุมัติโครงการต่อ คณะกรรมการการบริหารโครงการ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตามลำดับ
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแต่ละภาคส่วน และกำหนดงานส่วนต่างๆ
3. ประชุมวางแผน เพื่อกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ดำเนินการตามแผนงาน
5. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อรับโทรศัพท์ และยกของตามองค์กรและสถานที่ต่างๆที่ติดต่อโครงการ
6. ทำระบบบัญชี รายรับรายจ่ายในระหว่างระดมทุน
7. ทำโครงการสัญจร มอบทุนการศึกษา
8. ติดตามผลการดำเนินโครงการและสรุปโครงการ

สถานที่ดำเนินโครงการ
1. มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์และศูนย์ประสานโครงการประจำจังหวัด
2. ห้องเรียนวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
3. สถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการ:
1. เยาวชน ประชาชนได้รับทุนการสนับสนุนในการเรียนรู้
2. รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
3. การต่อเติมอาคาร เพื่อประกอบใช้ในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:
1. สร้างระบบในการมอบทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้เล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น
3. พัฒนาต่อเติมอาคารให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน