ชื่อโครงการ: เผยแผ่ผ่านสื่อทุกประเภท

ลักษณะของโครงการ :
1ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและวิทยุโทรทัศน์
2. จัดพิมพ์หนังสือ วารสารและอื่นๆ ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมของพุทธศาสนาและงานสาธารณะสงเคราะห์อื่นๆ
3. จัดกิจกรรมการออกอากาศเพื่อระดมทุนและเผยแผ่ธรรมผ่านสื่อทั้งวิทยุและวิทยุโทรทัศน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประธานมูลนิธิ และทีมงานการแต่งตั้ง

ที่ปรึกษาโครงการ:
ประธานมูลนิธิฯ และเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล:
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลที่บริการสาธารณชนให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงในชีวิต ทุกคนเกิดมาล้วนต้องการความสุข และความสุขที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน หากจะมองไปถึงส่วนของประชาชนฆราวาสทั่วไป ความสุขที่เกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ที่ตนเองหามาได้โดยสุจริต สุขจากการไม่มีหนี้สิน การประกอบสัมมาอาชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการันตีความสุขได้อย่างแท้จริงว่าไม่ได้ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ความสุขที่ได้ประกอบสัมมาอาชีพนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเรื่องของปากท้องของประชาชนที่จะได้รับตามหลักในการดำเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพนั้นก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงและกำลังใจในการดำเนินต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และการกระจายรายได้สู่ชุมชนชนบทนั้นจึงเป็นเรื่องดีสำหรับการจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือให้เกิดการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ขึ้นในชุมชน

การรวบรวมสมาชิกนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะพลังที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงขัน ร่วมลงแรงช่วยด้วยกันเป็นการสร้างพลังของประชาชนให้เกิดขึ้น โดยการร่วมทุนเพื่อก่อตั้งเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและส่งเสริมบุคคลากรภายในองค์กรสร้างและต่อยอดอาชีพของตังเองที่มีอยู่ให้เจริญงอมงามสถาพรต่อไป ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่โครงการได้รับมอบหมายจากมูลนิธิในการสร้างเครือข่ายในการนำมวลชนเข้ามาสู่กระบวนการแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมอาชีพต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุนี้เอง ทางโครงการจึงได้จัดตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน การประสานงานในแต่ละภาคส่วน แต่ละจังหวัดในการกำกับดูแลและเชิญบุคลากรมาร่วมโครงการ และเพื่อต่อยอดในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆขึ้นมา และให้สมาชิกได้นำสินค้าที่ตัวเองมีอยู่มานำเสนอเพื่อจัดนิทรรศการสัญจรแต่ละจังหวัดให้มีรายได้และเกิดทุนหมุนเวียนขึ้นในชุมชน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแผ่กิจกรรมทางศาสนาและสังคมสงเคราะห์ผ่านสื่อทุกประเภท
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การช่วยสงเคราะห์ 4 ช่วงวัย (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)
3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิ
4. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
5. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทั้งภายในและนอกพื้นที่ของมูลนิธิ (กรณีเดินทางต่างจังหวัด)

ลักษณะการดำเนินการ
เป็นโครงการต่อเนื่อง และมีทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานมูลนิธิฯ

กลุ่มเป้าหมาย:
1. เกษตรกรชาวนาชาวสวนในแต่ละภาคส่วนทั่วประเทศ
2. ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่จะเข้ามาสมทบในการระดมทุน
3. ภิกษุสงฆ์นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเรียนภาษา และมีฐานะยากจน

แผนการปฏิบัติการ :
1.เสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด ระดับภาค คณะกรรมการการบริหารโครงการ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตามลำดับ
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแต่ละภาคส่วน และกำหนดงานส่วนต่างๆ
3. ประชุมวางแผน เพื่อกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อรับโทรศัพท์ และยกของตามองค์กรและสถานที่ต่างๆที่ติดต่อโครงการ
5. ทำระบบบัญชี รายรับรายจ่ายในระหว่างระดมทุน
6. ทำโครงการสัญจร
7. ติดตามผลการดำเนินโครงการและสรุปโครงการ

สถานที่ดำเนินโครงการ
1. มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์
2. ศูนย์ประสานโครงการประจำจังหวัด และสำนักงานโครงการ กิจกรรม กองงาน ต่างๆ ตามกำหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการ:
1. รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้
2. ได้จัดให้มีการสัญจรในแต่ละภาคและกระจายสู่จังหวัด อำเภอ หมุนเวียนเพื่อติดตามผลงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:
1. สร้างระบบในการทำบัญชีเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยในการกำกับและกระจายทุน
2. ได้ร่วมจัดรายได้หมุนเวียนให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ภายใต้กำกับของมูลนิธิฯ

การติดตามประเมินผลโครงการ:
1.จัดให้มีการประเมินผลระหว่างและภายหลังจากการดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้น โดยใช้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบการสังเกต การส่งแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์