มหายานเพื่อการสงเคราะห์ (เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย)

ลักษณะของโครงการ :
1เป็นโครงการต่อเนื่อง
2. เป็นการช่วยเหลือครอบคลุม 4 สถานภาพ (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)
3. จัดสังฆทานแจกให้เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละบุคคล
4. ประกอบพิธีถวายมหาสังฆทาน พร้อมจัดเตรียมบุคคลที่เข้าร่วมในการรับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
องสรภาณอนัมพจน์ (ดร.) ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์), คณะทำงานโดยการจัดตั้งของประธานและกรรมการ

ที่ปรึกษาโครงการ:
1. เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
2. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล:
ห้วงแห่งวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลในการดำเนินเพื่อประกอบสร้างคุณงามความดีตามครรลองคลองธรรมนั้น หลายวิถีชีวิตมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บ้างก็ได้รับความสุขจากวัตถุสิ่งของอย่างเหลือคณานับปการตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ ความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์มีความหลากหลายแห่งพื้นฐานอาชีพ การเป็นอยู่ การย้ายถิ่นฐาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนก็เป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว ซึ่งทางสถิติก็จะเห็นชัดในเรื่องการเพิ่มของจำนวนการหย่าร้าง ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง การเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การได้รับความเท่าเทียมที่แตกต่างกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่หมักหมมและน้อยนักที่จะมีองค์กรเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบ กระนั้นทำให้เกิดปัญหาตามามาคือ ผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น ผู้หญิงที่ฝากครรภ์ใกล้คลอดมีภาวะเครียดซึมเศร้าเนื่องจากไม่มีปัจจัยเตรียมตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่ตามมาเหล่านี้ทางมูลนิธิฯ ได้มีมติจากการประชุมในการจัดทำโครงการเพื่อให้ครอบคลุมทุกสถานะของสังคมในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง โดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมในการสอนเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและรู้จักธรรมเนียมวิถีปฏิบัติของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมากยิ่งขึ้น

การนี้ ทางมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์จึงได้จัดทำโครงการนี้ โดยได้สนับสนุนวัดธรรมปัญญารามบางม่วงและสถานที่ในการประกอบพิธีทุกวันอาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมทางศาสนาทุกๆวันอาทิตย์แล้ว ก็จะเพิ่มกิจกรรมในโครงการเข้าไปด้วยซึ่งจะมีการประสานงานกับทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริม ดูแล และแจกสิ่งของเป็นมหาสังฆทาน โดยมีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน
2. เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงสถานะ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
3. เพื่อแจกสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับกลุ่มคนดังกล่าว
4. เพื่อส่งเสริมให้คนได้เข้าใจและเรียนรู้บทบาทของพระสงฆ์มากยิ่งขึ้น

ลักษณะการดำเนินงานโครงการ
ประชาสัมพันธ์ เหตุผลและปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับการที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มดังกล่าวโดยผ่านอาสาสมัครชุมชน และสาธารณสุขในการสำรวจพื้นที่ต่างๆ
สรุปการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับทุกคนทั้ง 4 ช่วงวัย (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)
ประชาชนร่วมกิจกรรมรับสิ่งของต่างๆตามวันเวลาที่โครงการได้จัดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย:
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/ภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน
ประชาชนยากจนที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพียงพอ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย:
1. เสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตามลำดับ
2. ประธานมูลนิธิฯ เสนอไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อปรึกษา/หารือ ความเป็นไปได้ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม ในการดำเนินโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมในโครงการ
4. รับสมัครและสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อรับโทรศัพท์ จัดสถานที่ต่างๆที่ติดต่อโครงการ
5. จัดเวลา/กำหนดการรายละเอียด
6.กำหนดวันแจกมอบของให้กับกลุ่มคนที่เข้าร่วมโครงการ
7. ติดตามผลการดำเนินโครงการและสรุปโครงการ

สถานที่ดำเนินโครงการ:
1. มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์
2. หน้าลานวิหารพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
3. กลุ่มผู้สูงอายุแต่ละอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
4. เจ้าหน้าที่แต่ละโครงการ งาน กิจกรรม ลงพื้นที่สำรวจประชาชน