1. บัญชี
2. บริหารงานบุคคล
3. อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ
4. ประสานงานหน่วยงาน
5. ระเบียบและกฏหมาย