ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิ (Background)

พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เป็นพระประธานประจำวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และเป็นวัดสายมหายานแห่งเดียวในจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมีพระ ดร. พิสิษฐ์ ศรีวิชา (ฉายา เถี่ยนบ๊าว) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสและได้เป็นผู้นำสายบุญในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมา โดยมีลักษณะพิเศษคือ พระหัตถ์ถือหม้อยา ลายจีวรเป็นลายตัวมังกร 888 ตัว พระพักตร์เบิกบาน ภายในมวยพระเกศประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาจากรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย จากนั้นด้วยการปฏิบัติตามแนวทางพระโพธิสัตว์บำเพ็ญด้วยการช่วยเหลือสังคมให้ครบทั้ง 4 ช่วงวัยคือ เกิด แก่ เจ็บ และตาย โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยสื่อทุกรูปแบบในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆเรื่อยมา จากนั้นด้วยเมตตาของพระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (อดีเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย) ได้มอบกองกุนเพื่อจัดตั้งหน่วยงานเป็นนิติบุคคล จึงได้จัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลขึ้นภายใต้ชื่อ “มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และได้ขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีตามระเบียบของสรรพากรว่าด้วยองค์กรนิติบุคคล เลขที่ 099-3-00031032-2จากนั้นได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จากกรมสวัสดิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลขที่ 4102 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557 มูลนิธิก็ได้พัฒนารูปแบบการทำงานออกเป็นแม่บทโครงการหลักๆและกิจกรรมต่างๆเรื่อยมา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิซึ่งมีคณะกรรมการคอยกำกับดูแลอยู่เรื่อยมา

1.2 วัถตุประสงค์ของมูลนิธิ  (Objectives)

1. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพิทักษ์ พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตเป็นสาธารณะ
3. เพื่อการด้านสาธารณกุศล ด้านสาธารณสงเคราะห์ ช่วยเหลือและสงเคราะห์
4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่ผ่านสื่อทุกประเภท
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาองค์กรเพื่องานสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกสภาวะ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตช่วยเหลือสังคม สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรตราบนานเท่านาน

ปรัชญา (Philosophy)

“เจ็บเยี่ยมไข้ ตายเยี่ยมผี มั่งมีช่วยเหลือ จุนเจือสังคม”

          เจ็บเยี่ยมไข้

การเข้าถึงผู้ป่วยโดยผ่านโครงการและกองทุนช่วยเหลือพยาบาลรวมทั้งการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ – เครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย พิการ ทุพคลภาพ คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งผ่านองค์กรของภาครัฐเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และหน่วยงานเอกชน สมาคมต่างๆ เพื่อช่วยเหลืองานทางด้านสาธารณสุขสงเคราะห์ ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

          ตายเยี่ยมผี

ด้วยสถานะของประธานมูลนิธิที่เป็นภิกษุสงฆ์และมีคณะกรรมการที่เป็นภิกษุสงฆ์ด้วยนั้นทำให้การทำงานได้มีความสอดคล้องกับการช่วยเหลืองานฌาปนกิจอยู่หลายหลัง อีกทั้งยังการได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย Palliative care (การช่วยเหลือแบบประคับประคอง) ซึ่งผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนี้ต้องการกำลังใจที่จะจากไปอย่างสันติสุข อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานฌาปนกิจตามกำลังและช่วยเหลือเป็นกองทุนในการจัดงานในโรงพยาบาล

          มั่งมีช่วยเหลือ

          กองทุนการช่วยเหลือทุกสถานะอาชีพตามกำลังและความเหมาะสม การพิจารณาเป็นไปตามลำดับและดุลยพินิจตามเหตุตามผลที่สมควร กองทุนสนับสนุนเกษตรกรผู้ยากไร้ กองทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ          สวัสดิการการรักษาพยาบาลตามสมควร ซึ่งประชาชนที่ศรัทธาด้วยปัญญามองเห็นการทำงานที่มีประโยชน์นี้ได้ร่วมจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการเรื่อยมา

          จุนเจือสังคม

          หน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆทั่วไปร่วมโครงการ กิจกรรม มีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือกลุ่มประชาชนทุกอาชีพ การศึกษาทุกระดับชั้นและร่วม ดำเนินงานสนองนโยบายแห่งรัฐทุกส่วนงาน โดยมีกองทุนช่วยเหลือและจัดการภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
2. มุ่งส่งเสริมช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ทุเลาดีขึ้นตามลำดับ
3. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกับศาสตร์ทุกแขนงเพื่อให้ประชาชนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน