ประธานมูลนิธิกล่าวเปิดงานอบรมธรรมะภาคภาษาอังกฤษโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมกับมูลนิธิให้เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 กลุ่มโรงเรียนแม่น้ำน้ำท่าจีน ฝึกอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ตามแบบพระพุทธศาสนา

โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยมาถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติร่วมกัน