วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ กับสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สืบสาน รักษาศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่เยาวชน