โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์   ได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ พร้อมกองทุนยังชีพ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งกองทุนเพื่อผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้ยากไร้ จำนวนทุนละ ไม่เกิน 20,000 บาทหรือ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์   ได้มอบกองทุนช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งกองทุนเพื่อผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้ยากไร้ จำนวนทุนละ ไม่เกิน 20,000 บาทหรือ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม