ประธานมูลนิธิ ได้เป็นประธานมอบขาเทียมจำนวน 20 ขา เพื่อมอบให้กับผู้พิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มอบเมื่อ วันที่ 30 ก.ค. 2560

ประธานมูลนิธิ ได้เป็นประธานเพื่อมอบขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มอบเมื่อ วันที่ 30 ก.ค. 2560

ท่านสุพจน์ ยศห์สิงคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐฒมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดพุทธเกษตรอินทรีย์ ในโครงการแสงสว่างสู่ชนบท โดยมูลนิธิร่วมกับองค์กรเครือข่าย 10 หน่วยงาน (MOU)  วันที่ 1-12 ก.ค. 2560 พร้อมเยี่ยมชมตลาดนัด

ท่านสุพจน์ ยศห์สิงคำมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดพุทธเกษตรอินทรีย์ ในโครงการแสงสว่างสู่ชนบท โดยมูลนิธิร่วมกับองค์กรเครือข่าย 10 หน่วยงาน (MOU)  วันที่ 1-12 ก.ค. 2560

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ กับสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สืบสาน รักษาศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่เยาวชน